Vicdani politik rota; toplumcu yurtsever haraket…/Orhan Karakuş

resimmmmmmmmmVicdani Politik rota için toplumcu yurtsever haraket…
Bugünlerde süren üçüncü dünya savaşının 3.aşamasına geçişte ortamında coğrafi bolgemiz açık çatışmalara sürüklenmiştir.1.aşaması Newyork’taki ikiz kullelere saldırı bahanesi ile Afganistan ve Pakistan’ la başlatılan süreç    2. Aşamada BOB projesi çerçevesinde vekalet savaşları şeklinde yürütülmektedir.Suriye’de dört yıldan fazla süren iç savaş  batı kooalsyon güçlerinin havadan , Şengay paktı ile desteklenen İran ve Rusya’nın hava ve karadan dahil olduğu Suriye cephesine dönüştü. İnanç ve etnik temelli terör örgütleri ile sürdürülen vekalet savaşları , İŞİD matruşkası  ile yapılan kolaylaştırıcı opersayonlar sahada artık sürdürülemez noktalara evrilmiştir.Türkiye’nin silahlı  hava ve kara güçlerinin cepheye dahil olması ile ortalık iyice kaynamaya başalmaştır.Türkiyenin bir beka sorunu olarak algıladağı bu bölgesel savaş gelişen süreçte İsrail’inde katılması ile dini yönü ağır basan etnik ve mezhebi temelde kaotik toplumsal Güney fay hatını oluşturacaktır…
Doğumuzda atarları kuvvetli toplumsal fay hattı ;Kafkaslar nispeten sakin görünmesine rağmen potansiyel savaş bölgeleri olarak Gürcistan ,Çeçenistan ve Kırım dolayısı ile Azerbeycan ve Ermenistan çatışmaları yeniden hortlayabilir.Bu minvalde İran’da iç karışıklıklarında aratabileceği dikkate alınmalıdır.
Ukrayna ile yarılan ve AB’nin Almanya ile daha aktif olduğu /olacağı Kuzey -Batı toplumsal fay hattı  ise heran faaliyete geçer durumdadır.Bütün bunlara İngiltere ile istihbari iç içeliğide dikkate alınırsa Trump’la birlikte ABD nükleer dahil hertürlü silaha sarılarak yerel tasoren devşirmeleri ile Asya’yı pes etmeye zorlayacaktır…
Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan süreci Asya’nın işgaline kalkışmada Türkiye kalesinin çökertilmesi olarak değerlendirmiştik:
“BOP ‘dan Asya’nın İşgaline…
….:
Türkiye’deki 15 Temmuz “darbe tangosu” bir tarih sıfırı mı?…
İlk etapta şunu açık malum kılalım:15 Temmuz ,”1998 şubat post modern darbesi” ile başlayan “Balyoz ve Ergenekon kumpasları “ile devam eden süreçte TSK’nın komuta kademesinin derdest ve bertaraf edilmesi ile varsa batıya uydu olmama direncinin kırılmasıdır.Tali hedefleri ise arasattaki “saray külliye odağı” ile tamamı muaviye siyaseti sürdüren siyasi yapıların kuklalaştırılması ve yeniden dizaynı için saha temizliğinin yapılmasıdır.Yazılı- görsel medya ve internetteki verilerle bu süreci analiz etmek dezenformasyon ve bilgi kirliliği dolayısı ile zordur.İrdeleme için sağlıklı veriler ile kuantif istatiksel mekaniğe ve vicdani rotanın gönül demindeki aklın sezgilerine ve toplumsaldaki fütuhatçı hafızaya ihtiyacımız vardır. Durum-analizi için ilgiye ve tartışmaya sunabileceğim sorular:
1-Bu “darbe tangosu” hedefleri itibari ile ABD-İngiltere-İsrail etkili NATO konseptlerine uyumlu mudur?
2-Mafiil odaklar için Kuzey sosyal hattı ile Güney sosyal hattı arasındaki direnç unsuru Türkiye’nin sürdürülebilinir kaos, ram yada bertaraf edilmesinden hangisi Asya’nın İşgalini kolaylaştırır?
3-Kurucu ruhtaki iç örgüleri yıkıma ve tahribata uğratılan Türkiye’de hakkaniyet ve sulh dinamiği nasıl kurulacaktır?.. Darp ile harpler devam edecek…/O.Karakuş..www okuyay net. 28.07.2016…”
Türkiye mevcut AKP hükümeti ve basiretsiz muhalafeti ile vakit kaybetmiş, içte duygusal ve toplumsal gerilim ve parçalanma üretilmiş ,Suriye ve Irak’ta ABD ,Katar ve Suudi Arabistan’la iş tutarak akıl tutulması yaşanmış, kendini de vuracak emperyalist projelere payanda olunmuştur.
Yukarıda dile getirdiğimiz bakışla yaklaşan , bizi de içine alacak olan ve ağırlıkla Asya’da ceryan edecek devletler savaşı yakınlaşmaktadır. Türkiye’yi batı cephesinde tekrar Yunanistan’la kapıştıracak bir nefret sürecide önümüze çıkarılacaktır. Kısaca bu büyük resimde Türkiye kıskaçtadır.Bu ketenpereye getirme Anadolu’dan direnme ,‘ Asya ile irtibatlanma ve AB’de Almanya’nın saf değişimi ile kırılabilinir…

Toplumcu Yurtsever bir Hareketin oluşum ilkeleri…
1-Nefsi mülkiyetci düzeni değişim ve dönüşüme uğratmak
İçinde yaşadığımız düzendeki her alan ve her yönelim mülkiyetle kuşatılmış, mülkiyet sahipliği tüm yaşam hücrelerine sirayet etmiştir.Benim, senin, onun ,bunun ve bizim yada hepimizn denilen tüm her şeye külli Malik olan Allah’tır.İnsanın yeryüzünde doğal yurtluktan imar ve üretim sürecine geçtiği zamanlarla başalayan toprak ile çevrenin mülk altına alınması ve paylaşılması ile başlayan mülkiyetçi düzen bu gün artık her insanda nefsi olmuş; gayri menkul ile sırtına yapışmış ve menkul değerleri para ile cebine ve kasasına girmiştir. İnsanların ve halik olmuşların temel ihtiyaçlarının öncelendiği barınma ve maişet giderlerinin kamusal olarak planlandığı ekosistemdeki doğallığın ve canlılığın gözetildiği bir yeni yaşam tarzı ruhu ve bedeni köleleştirici bu özel mülkiyetten ayrılarak sağlanmalıdır.İnsanın özgürleşmesi bu minvalle gelişir…
2-İçeriği duru kapsamı vicdani kavramlarda uylaşım
Doğru ve kesine yakınlaşmış bilgi birikimi ile sağlıklı tecrübenin oluşumu doğanın pisiko -sosyo evriminde çok önemli bir potensiyeldir.Buradaki dilsel değişkenler , huşu ile iç dünyamıza dolacak arı sözler, iletişim ve ilişkide enformatik modellemelerde sağlıklı akış için özümüze uygun ve kendi doğallığımızın terimlerine dayalı bir litaretüre ihtiyaç vardır.Lisanın anlaşılır söz ve kelam ile damıtılması gürültü çıkarıcı, anlaşılmaz kavramlardan ve zihini bunaltan dezenformasyondan uzaklaşabilmek için kahır ekseriyetle anlaşılacak bir uylaşım dizgesi oluşturulmalıdır… Buna filozofik içeriği özsel sade , akışı; duru lirik olan derinü Türkçe demekteyim…

3-Kollektif öğretici için kültüreli arıtmak ve damıtmak
Eğitim yeni kukuşakların yetenek ve sezgi keşf gücünü geliştirmek için aktarılan kullanımı faydalı süzme bilgi donanımı ile  gidişatla uyumlu uygulanır beceri demektir. Medya güdümündeki sanat ve edebiyat alanında gelişen litaratür ve eserler narsit, bireyci özbencilliğin öne çıkarılması ve bedensel hazların tüketilmesi üzerinedir. Edebi ve sanatsal alanda toplumsalığı, doğallığı , aşk ve meşvereti muhabet ile  demlendiren bir kıvamın oluşumu zaruridir.Bunun için kademeli sohbetler ve meşveret meclisleri yaşamsal alanlarda oluşturulmalıdır. Tasavvufi özdeki razılıkla yaklaşım, hikayet ve destan kültürelinde var olan sulh ve hakkaniyete dair özdeğerleri eğitim sitemi müfredatına aktarılmalıdır.Bilimsel  gelişmelerin kuvvet bulması için matematik- geometrik terimler ile modellemelerin fen ve mühendislik olarak yaşama aktarılması için üretimde “uygulamalı eğitim yuvaları “ kurulmalıdır.Müfredat ezberci içerikten arındırılmalı, örgün ve yaygın eğitim beşeri ve coğrafi bölge bölümlerindeki yörenin ihtiyaçlarına uyumlu bir eğitim yuvasına dönüştürülmeldir.
4-Tüm yaşam alanlarında halik olmuşlar ile hemhal olmak
İnsan birey ,doğa ve toplumsal yönleri olan bütünlüklü bir birimseldir. Çevresinedeki her şeyle iletişimde olması ve diğer varlıklarla uyumlu bir farkındalığı yaşamsı ona huzur verir.Sevgi; huşu ve hoşluk içindek ruhun gönülden akmasıdır.Gönlün hoş olması , diğer canlılarında bir dirimsel olduğu, onlarında birer özgüç ve duyum taşıdığının bilinmesi ile halde varlık kazanır.Dağlar, kuşlar , ağaçlar, börtü ve böceğin konuşturulması ve bir halelenmeye yakıştırılması bundandır… “Ben bir dağın ağacıyım ne tatalıyım, ne acıyım” “Sordum sarı çiğdeme Hak la ilahe illallah”. V.b. buradan gelir…
5-Laik dogrudan demokratik toplum devletini inşa edilmesi için Sulh ve hakkaniyet cephesini örmeye katkıda bulunmak:
Girişte ifade etmeye çalıştığımz yıkım ve harabete karşı duruş bir cephesel örgü ile mümkün. T.C. yurtaşı olarak vicdani bir hukuk ile “yurtta ve cihanda sulhu” aramak ve tüm varlıklarla hemhalde hakkaniyetli bir yaşamı kurmaya çabalamak kendime bir görev tevdisidir.Bunu aynı istikametteki kişi ve güçlerle eş yönelimde tutmak canı gönülden dileğimdir…
Hakkaniyet ve liyakate dayalı laik doğrudan toplum devleti:Dünya devletlerinin işlevi ulusalar arası dev tekellerin üretim ve ticari çıkarlarını güvenceye alacak , üretim dallarında çalışanları ve sıradan tüketicileri kıskaca alacak bir yapıdadır.Süslü insan hakları lafları ve kutsal görevleri ile parlatılan cilalı yasaların, idari ve cezai hukukun temel işlevi sömürüyü katmerleştirerek sürdürmektir.Toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşitlikçi sosyal hizmeti yaygınlaştıracak müşfik yönü kuvvetli devletin esas işlevi doğal insanı çevresi ile birlikte yaşatmak olmalıdır.Kararlarında kamusal yararı gözetmesi ,uygulamalarında adil ve hakkaniyetli olması ancak kurumlarında liyakatin öne çıkarılmış olduğu bir organizasyonla mümkündür.Bütün bunlar günümüzde sömürüsüz bir dünya için yeni sulh ve hakkaniyetli özgürlükçü yaşam tarzını örecek doğrudan demokratik bir devlet örgütlemesini ortaya çıkartmaktadır.

6-İnsanların dirilik ve denklik icinde hür yaşadığı toplumcu düzeni kurmak
Özgürleşme eğilimi bireysel ,hürriyeti birlikte yaşamak toplumsaldır.İnsanların özde fıtratı denk , ilgi yetenek ve yapılanışlarını farklı olarak ele almak gerekli. Kimsenin kimse ile örtüşük birebir eşitliği sağlanamaz , doğal fırsatlardan eşitlikçi paylaşım ve hakkaniyetli bir razılık herkesin içinden geçendir.Nefsi mülkiyetçi düzen sistemetiği insanın özünü kuşatıp felç etiğinden, genelde insanlar mutsuz ve keyfi hazlarını aşırı tüketimde ve üstenci egemenlikte arıyor.Bütün bu boğuntulu akıştan çıkabilmek ,insanlığın güzellik ve huzurla dolu yaşamını doğal gidşatla uyumlu kılabilmek için dünya ölçeğinde yeni bir düzen arayışı elzemdir.Toplumcu hürriyet düzeni olarak sunduğum bu altarnatifin yaşamla uyumlu modellerini üretici çekirdekle birlikte oluşturabilmek için her alanda düzgün ve nefsi mütmanin insanlarla muhabbetin deminde olacağımız meşveret meclislerine ihtiyacımız vardır….
baki selamlar…

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>